Forum PSR

FÓRUM PSR SLOVENSKO (www.forum-psr.sk) združuje významných výrobcov, distributérov a importérov alkoholických nápojov v Slovenskej republike.

Združenie bolo založené v júni 2010.

Cieľom združenia je minimalizácia škôd spôsobených zneužívaním alkoholu. FÓRUM PSR SLOVENSKO tvoria spoločnosti, ktoré sú si vedomé svojej vlastnej obchodnej slobody, ale tiež nutnosti predchádzať sociálnym problémom, ktoré zneužívaním alkoholu môžu vzniknúť.

FÓRUM PSR SLOVENSKO je nekomerčné združenie, ktoré nereprezentuje obchodné záujmy žiadneho jednotlivého výrobcu ani akúkoľvek časť trhu.

FÓRUM PSR SLOVENSKO sa venuje osvete a prevencii zameranej na elimináciu škodlivých následkov zneužívania alkoholu a poskytuje seriózne a vyvážené informácie súvisiace s alkoholom.

 

K splneniu týchto cieľov vyvíja najmä nasledovné aktivity:

a) Podporuje zodpovedný prístup ku konzumácii alkoholu a prispieva k obmedzovaniu škôd spôsobených alkoholom prostredníctvom boja proti nesprávnym konzumačným návykom formou cielených preventívnych vzdelávacích a informačných kampaní

b) Prostredníctvom účinných systémov samoregulácie vrámci odvetví presadzuje zodpovednú komerčnú komunikáciu s cieľom ochrany spotrebiteľov.

c) Úzka spolupráca so zahraničnými subjektami obdobného zamerania a so slovenskými inštitúciami verejného zdravia, vedeckými pracoviskami, univerzitami, štátnymi orgánmi, obchodnými združeniami, reklamnými agentúrami, neziskovými organizáciami, predajcami a ďalšími subjektami

 

Hlavnými cieľmi a činnosťami združenia je:

a) ochrana a podpora zdravia, najmä prevencia pred nadmerným a nezodpovedným požívaním alkoholických PSR a UVDLnápojov,

b) ochrana detí a mládeže pred alkoholom, prevencia vzniku závislosti,

c) edukatívne vplývanie na chránené osoby (dojčiace matky, tehotné ženy, mladiství, deti a pod.) zamerané na prevenciu pred konzumáciou alkoholu,

d) podporovať zodpovednú konzumáciu alkoholických nápojov,

e) vyvíjať maximálne úsilie k zamedzeniu zneužívania alkoholu,

f) dohliadať na zodpovedný marketing alkoholických nápojov,

g) prezentovať vyvážený pohľad na otázky súvisiace s alkoholom.
FÓRUM PSR SLOVENSKO spolupracuje so zahraničnými subjektami obdobného zamerania, ktoré existujú na celom svete.