PRÍPITOK

ĽAHKÁ HLAVA

ŤAŽKÁ HLAVA

Alkohol v škole

Alkohol na pôde školy predstavuje vážny problém s disciplinárnymi aj trestnoprávnymi následkami a rozhodne by nemal byť pracovníkmi školy tolerovaný.

Predaj alebo podávanie alkoholických nápojov osobám mladším 18 rokov je v SR zakázaný. Zakázané je taktiež osobám mladším 18 rokov alkohol ponúkať, alebo ich v konzumácii alkoholu podporovať (Zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb – Zákon č. 219/1996 Z. z.).

 • Školským poriadkom škola či školské zariadenie (ďalej len škola) stanoví zákaz užívania alkoholu v priestoroch školy po dobu všetkých akcií školou usporiadaných
 • Podávanie alkoholických nápojov osobám mladším 18 rokov môže byť trestným činom alebo priestupkom.
 • V prípade, ak je dieťa pristihnuté pri konzumácii alkoholu v priestoroch školy alebo
  v rámci akcií školou organizovaných, je primárne nutné mu v ďalšej konzumácii zabrániť.
 • Alkohol je potreba dieťaťu odobrať a zaistiť, aby nemohlo v konzumácii pokračovať.
 • Podľa závažnosti momentálneho stavu dieťaťa, prípadne ďalších okolností, pedagogický pracovník posúdi či mu nehrozí nejaké nebezpečie.
 • V prípade, keď je dieťa pod vplyvom alkoholu do takej miery, že je ohrozené na zdraví
  a živote, zaistí škola nevyhnutnú pomoc a starostlivosť a volá lekársku službu prvej pomoci.
 • Ak prípad akútneho nebezpečia nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podľa školského poriadku školy: o udalosti spíše stručný záznam s vyjadrením dieťaťa (najmä o tom, z kade má alkohol, od koho má alkohol), ktorý založí do svojej agendy a vyrozumie vedenie školy.
 • V prípade, že dieťa nie je schopné pokračovať v aktivitách, vyrozumie škola ihneď zákonného zástupcu a vyzve ho, aby si dieťa vyzdvihol, pretože nie je zdravotne spôsobilé k pobytu v škole.
 • Ak zákonný zástupca nie je dostupný, vyrozumie škola orgán sociálne právnej ochrany dieťaťa obce s rozšírenou pôsobnosťou a vyčká na ďalšie pokyny. Škola môže
  od orgánu sociálne-právnej ochrany dieťaťa obce s rozšírenou pôsobnosťou vyžadovať pomoc.
 • Zákonnému zástupcovi ohlási škola skutočnosť, že dieťa konzumovalo alkohol
  v škole aj v prípade, ak je dieťa schopné v aktivite pokračovať.

Konzumácia alkoholu v škole

 • V prípade užívateľovho záujmu (záujmu dieťaťa) alebo záujmu jeho zákonných zástupcov poskytne škola potrebné informácie o možnostiach odbornej pomoci pri riešení takej situácie.
 • Z konzumácie alkoholu v škole je potrebné vyvodiť sankcie stanovené školským poriadkom. Za nebezpečné a protiprávne jednanie je rovnako považované navádzanie iných detí k užívaniu alkoholických nápojov.
 • V prípade podozrenia na intoxikáciu môže pedagogický pracovník vykonať orientačný test na prítomnosť alkoholu (dychová skúška), ale iba na základe predom získaného súhlasu zákonného zástupcu alebo plnoletého študenta s orientačným testovaním na prítomnosť alkoholu. Pokiaľ je výsledok testu pozitívny, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupom ako je uvedené od bodu 3. O udalosti spíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjadrením dieťaťa. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník aj v prípade príchodu dieťaťa do aktivít pod vplyvom alkoholu, resp. ak nejde dokázať, že k intoxikácii došlo v škole.

Nález alkoholu v škole

 • V prípade, ak pracovníci školy nájdu v priestoroch školy alkohol, postupujú takto:
  a) Tekutinu nepodrobujú žiadnemu testu k zisteniu jeho chemickej štruktúry.
  b) O náleze ihneď uvedomia vedenie školy.
  c) Nájdenú tekutinu uložia u vedení školy pre prípad usvedčujúceho dôkazu.
  d) Spracujú stručný záznam o udalosti.
 • V prípade, keď pracovníci školy zadržia u niektorého žiaka alkohol, postupujú takto:
  a) Zabavenú tekutinu nepodrobujú žiadnemu testu k zisteniu jeho chemickej štruktúry.
  b) O náleze ihneď uvedomia vedenie školy.
  c) O náleze spíšu stručný záznam s vyjadrením dieťaťa, u ktorého bol alkohol nájdený, dátum, miesto a čas nálezu a meno dieťaťa. Zápis podpíše aj dieťa, u ktorého bol alkohol nájdený (alebo ktoré ho odovzdalo). V prípade, že podpísať odmieta, uvedie pracovník túto skutočnosť do zápisu. Pri zápise a rozhovore je prítomný/á riaditeľ/ka školy alebo jej/jeho zástupca. Zápis záznamu založí do svojej agendy. (odporúča sa zápis realizovať aj za predpokladu, že školské zariadenie nemá žiadnu konkrétnu osobu poverenú koordináciou aktivít v oblasti prevencie sociálne patologických javov)
  d) O náleze vyrozumie zákonného zástupcu, a v prípade, že sa jedná o opakovaný nález u totožného jedinca, i orgán sociálne-právnej ochrany dieťaťa, ktorým je obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou.
  e) V prípade podozrenia, že alkohol obsahuje aj iné prímesi a bol nájdený u dieťaťa, ktoré sa ním intoxikovalo, predajú zaistenú tekutinu privolanému lekárovi.