PRÍPITOK

ĽAHKÁ HLAVA

ŤAŽKÁ HLAVA

Informácie v kocke

Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., Zapletalová, J. (2012) Návrh doporučené struktury Minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga

Publikácia predstavuje ucelený pokus o návrh doporučenej štruktúry, obsahu a rozsahu Minimálneho preventívneho programu (MPP) v České republike. Ide de facto o návrh uceleného komplexného preventívneho programu pre ZŠ, ktorý spĺňa prísne kritéria kladene na školské programy prevencie rizikového správania. Návrh vychádza jednak
zo súčasného stavu výskumu v tejto oblasti a jednak z praxe vykonávaných programov v ČR. Zmyslom textu je ponúknuť podnet k diskusii o možnostiach a podobách MPP, a nie vytvoriť jeho uniformný model. Autori si kladú za cieľ podporiť diskusiu o ďalšom smerovaní a vývoji MPP u nás a súčasne do tejto diskusie prispieť skutočným, konkrétnym a jasným návrhom. Kľúčové pre diskusiu o tomto návrhu je ale správne pochopenie základných princípov, na ktorých je vybudovaný. Teda že nejde o výpis konkrétnych programov, ale o návrh obecného rámca začínajúceho pravidlami bezpečnej školy a prechádzajúci cez ďalšie nešpecifické preventívne aktivity (znalosti pre život) až k aktivitám (intervenciám) špecifickým. Dôležitý pritom je aplikovaný model špirály, teda postupnej nadväznosti čiastkových oddielov na seba v závislosti na vekových skupinách žiakov a väzbe čiastkových tém medzi sebou. Celý popis je založený na špecifikácii výstupných selekčných znakov: znalostí, schopností a kompetencií. Inými slovami, návrh umožňuje škole štruktúru vyplniť ľubovoľnými vhodne zvolenými programami v závislosti na ich personálnych, ekonomických a ďalších možnostiach a záväzné pre ňu by v tomto zmysle bolo iba to, aby žiaci na konci daného vekového obdobia mali potrebné znalosti, schopnosti a kompetencie. To spätne posilňuje rolu školského metodika prevencie, školského poradenského pracoviska i riaditeľa a rešpektuje individuálnu povahu a reálne možnosti každej školy.
Súčasne návrh ukazuje, že pokiaľ škola dobre implementovala princíp rámcových vzdelávacích programov, potom zvládnuť navrhovaný komplexný program v rozsahu 86 hodín (1.–9. trieda ZŠ) pre nich nemôže byť zásadným problémom. Prienik s vyučovanými predmetmi (biológia, občianska náuka či rodinná výchova atď.) je tak zásadný, že predložený návrh vyžaduje len veľmi malý nárok na uvoľnenie potrebných hodín pre realizáciu preventívnych programov nad tento rámec.

Současně návrh ukazuje, že pokud škola dobře implementovala princip rámcových vzdělávacích programů, pak zvládnout navržený komplexní program v rozsahu 86 hodin (1.–9. třída ZŠ) pro ni nemůže být zásadním problémem. Průnik s vyučovanými předměty (biologie, občanská nauka či rodinná výchova atd.) je tak zásadní, že předložený návrh vyžaduje jen velmi malý nárok na uvolnění potřebných hodin pro realizaci preventivních programů nad tento rámec.

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.) (2010) Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga

Kniha je zameraná na oblasť prevencie rizikového správania v školstve z hľadiska základnej teórie a praxe, vrátane legislatívnych otázok. Školská prevencia rizikového správania je v Českej republike najviac rozvinutou oblasťou. Školy a školské zariadenia umožňujú realizátorom prevencie jednoduchý prístup k cieľovým skupinám, v prostredí, ktoré je pre realizáciu preventívnych programov bezpečné. Takto pojatá pôvodná publikácia je v oblasti školskej prevencie rizikového správania v Českej republike prvá svojho druhu. Snahou editorov bolo v spolupráci s autormi čiastkových kapitol zostaviť súbor textov, ktoré by v ucelenej forme na jednom mieste zhŕňali súčasný stav prevencie rizikového správania v prostredí českého školstva. Kniha obsahuje štandardné údaje, ktoré majú za cieľ zjednodušiť čitateľovi orientáciu v texte (použitá literatúra, použité skratky, menný register, vecný register, zoznam obrázkov a zoznam tabuliek).

Publikácia môže slúžiť ako učebnica v pregraduálnej výuke rôznych oborov (najmä pedagogiky, adiktológie, psychológie), rovnako tak v rámci celoživotného vzdelávania, vrátane špecializačných kurzov. Ako cenný zdroj informácií môže slúžiť začínajúcim preventívnym odborníkom na regionálnej a oblastnej úrovni, koordinátorom prevencie, pedagógom – školským metodikom prevencie, ale i ostatným pracovníkom školy.

Všetky publikácie sú dostupné v elektronickej podobe vo formáte *.pdf na stránkach Kliniky adiktológie: www.adiktologie.cz. V plnej verzii sú texty umiestnené v kategórii „Publikácie“, v sekcii „Monografie“.