PRÍPITOK

ĽAHKÁ HLAVA

ŤAŽKÁ HLAVA

Zorganizujte lekciu v škole

Preventívne programy pre školy zatiaľ nemajú ucelený charakter, no tak či tak sa odporúča, aby podľa možností zapájali do školských programov rodičov.

Školy by mali organizovať napríklad:

  • semináre o alkohole,
  • besedy venované problematike alkoholu a opitosti,
  • školské konferencie o súvisiacich námetoch (napríklad „drogy a alkohol“),
  • stretnutie s predstaviteľmi organizácií špecializujúcich sa na mládež, s pracovníkmi
    v zdravotníctve (napr. s lekármi adiktologických centier alebo protialkoholických liečební) alebo s políciou